Menü Kapat

Etik Hat Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın (Bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır) amacı; Veri sorumlusu sıfatıyla Etik Bildirim ve Güvence Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “Etik Bildirim” olarak anılacaktır) tarafından sunulmakta olan her türlü hizmet kapsamında müşteri (Bundan sonra kısaca “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) hakkında elde edilen ve/veya varsa üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Etik Bildirim tarafından işletilmekte olan www.etikhat.com.tr internet sitesinin  işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından paylaşılan kişisel veriler de kapsam içine dahildir.

Etik Bildirim, Etik Hat hizmet faaliyetini sağlarken, müşteri hakkında ticari sır veya gizli yahut ticari olarak hassas veya kamunun kullanımına açık olmayabilecek bilgileri edineceğini onaylar.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış    olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İşlenen Veriler Hakkında Bilgi

Gizli Bilgi, Veri Sahibi tarafından gizli olarak tanımlanan veya öyle muamele edilen ya da vasfı nedeniyle veya açıklanma tarzı yahut durumuyla açıkça gizli görünen iş planları hakkındaki bilgileri, bir şirketin veya işin satın alınması veya ortadan kaldırılması veya faaliyetlerin genişletilmesi veya küçültülmesine ilişkin teklifleri, olgunlaşan yeni iş fırsatları, araştırma ve geliştirme projeleri, tasarımlar, gizli yöntemler, ticari sırlar, ürün veya hizmet geliştirme ve formüller, teknik bilgi, buluşlar, satış istatistikleri ve tahminler, pazarlama stratejileri ve planları, maliyetler, kar ve zarar ve diğer finansal bilgiler (yayımlanan denetlenmiş hesaplar haricinde), fiyatlar ve indirim yapıları aşağıda bulunanların adları, adresleri ve iletişim detaylarına;

 • çalışanlar ve onların istihdam koşul ve koşulları,
 • müşteriler ve potansiyel müşteriler, gereksinimleri ve iş koşulları,
 • tedarikçi ve potansiyel tedarikçiler ve onların iş koşullarını (tümü yazılı veya elektronik veya başka bir formatta olsun veya olmasın)

içeren tüm bilgiler anlamına gelir.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız, size verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, güvenli, kesintisiz, verimli, kaliteli ve özel bir hizmet sağlamaktır.

Kişisel Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Etik Bildirim’e ulaşan her türlü ihbar, bilgi, kayıt ve belgeler, sadece biyometrik (parmak izi) sistem ile çalışma alanına girebilen yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından erişimi sağlanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Taahhütler

Etik Bildirim söz konusu ihbar, bilgi, kayıt ve belgelerin kopyalanarak korumalı alandan çıkartılmasını önlemek için her türlü önlemi almaktadır.

Etik Bildirim, Veri Sahibi hakkında Sözleşme süresince öğrendiği herhangi bir Gizli Bilgiyi gizli tutmakta ve Sözleşme süresince veya onun herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra başka bir kişinin menfaati için başka bir kişiye herhangi bir Gizli Belgeyi kullanmamakta, nakletmemekte veya açıklamamaktadır. Ayrıca bu gibi Gizli Bilginin yayımlanmasını engellemek için tüm makul çabayı göstermektedir.

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu  Politika’da ifade edilen şartlarda;

 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel Verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası” çerçevesinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Etik Bildirim söz konusu kişisel verileri KVKK’da belirtilen istisnalar haricinde gizli tutacağını ve ilgili kişinin açık rızasını almaksızın her ne suretle olursa olsun ifşa etmeyeceğini, işlemeyeceğini, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve kullanmayacağını, yurtdışına aktarılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu Politika’da belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Etik Bildirim  kişisel verileri, hizmetten en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayabilmek amacıyla işbu Politika’da belirtilen şartlar çerçevesinde ve ilgili hizmetin mahiyetinden ve sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Etik Bildirim  doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.etikhat.com.tr  adresine yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu gizlilik politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini  taahhüt eder. Veri  Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Etik Bildirim’in herhangi bir sorumluluğu olmamaktadır.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Etik Bildirim  işbu Politika hükümlerini zaman zaman güncelleyebilir. Bu nedenle en güncel versiyona ulaşmak için, düzenli olarak www.etikhat.com.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz. Söz konusu güncellemeler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.