Menü Kapat

Etik Hat Nedir?

Etik Hat; kaynakların etkin kullanımı, marka ve itibar gibi hayati şirket politikalarını ilgilendiren geniş bir yelpazeyi güvence altına alan kurumsal ve etik yönetimin önemli bir parçasıdır.
Kurum ve işletmelerin bünyesindeki kayıpları ve suistimalleri minimuma indiren, firmanın kurumsal kimliğini koruyan ve çalışanların hayatını kolaylaştıran bir mekanizmadır.
Uygulama açısından daha somut bir ifadeyle; çalışanların, tedarikçilerin, taşeronların, bayilerin, acentelerin hatta müşterilerin şirkete ilişkin etik dışı davranışları, suistimalleri ve her türlü uygunsuzlukları bildirecekleri bağımsız bir sistemdir.
Günümüzde şirketler, iş ortamını ve şirket itibarını olumsuz etkileyen mobbing, ayrımcılık vb. etik olmayan davranışlar ve/veya hırsızlık, zimmete geçirme, sahtecilik, rüşvet vb. suistimaller ile sıkça karşılaşmaktadır. Bu uygunsuzlukları bilen birileri mutlaka vardır. Çalışanlar çoğunlukla bildikleri konuları yöneticilerine direkt olarak söyleyememekte veya endişe duymaktadırlar. Çalışanlara iş ortamında gördükleri ve duydukları problemleri işlerini kaybetme korkusu olmadan bildirebilecekleri firma dışından bağımsız bir mekanizma sağlamak, bu problemlerin daha erken tespit edilmesini ve kayıpların azaltılmasını sağlar. Etik bildirim hatları, çalışanların bilip söyleyemedikleri veya endişe duydukları konuların rapor edilmesinde en etkili yöntemdir.
Etik Hat bir iç kontrol mekanizmasıdır. Riskleri önleme, erken tespit etme ve caydırma unsurlarını bir arada barındıran tek sistemdir.
Gelen tüm ihbarlar belli bir formatta tasnif edilerek, periyodik olarak firmanın belirlediği yetkililere rapor halinde sunulmaktadır. Şirkete iletilen bildirimler sayesinde şirket tarafından inceleme sonrasında gelişime açık noktalara ait süreç iyileştirmeleri gerçekleşmektedir.