Menü Kapat

Etik ve Uyum Programı

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde Etik kuralların oluşturulacağı ve uygulanacağı kurala bağlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğin 3’üncü bölümünde yeralan Menfaat Sahiplerine ilişkin Şirket Politikası’nın ilgili alt maddelerinde;

3.1.1. Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşılmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

3.1.4. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

3.5.1. Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

3.5.2. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.

açıklamaları yer almaktadır.

Yeni adıyla Borsa İstanbul (BİST) eski adıyla da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)  Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmek isteyen şirketler SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi alarak BİST’e bildirilmektedir. Derecelendirme 4 ana başlıkta yapılmaktadır;

⦁ Pay Sahipleri
⦁ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
⦁ Menfaat Sahipleri
⦁ Yönetim Kurulu

Menfaat sahiplerinin yukarıdaki 3.1.4. maddesi gereği yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını üst yönetime iletmesine imkan sağlayacak Etik Hat gibi bağımsız mekanizmaların kurulması, şirketlerin alacağı Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu olumlu yönde etkilemektedir.

Etik Programlar;

⦁ Müşteriler ve iş ortakları ile daha adil, dürüst, güvene dayalı, açık, sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişki kurulmasını sağlar.
⦁ Kurumun kamuoyu nezdinde saygınlığını artırır ve imajını pekiştirir.
⦁ Ekip çalışmasını ve verimliliği artırır, çalışanlar birbirlerinin değerlerine ve kuruma bağlılık hissederler ve bu da güçlü motivasyon ve performansı getirir.
⦁ Etik program bir nevi sigorta olup, olabilecek ihlallerin önceden öngörülüp engellenmesi nedeniyle çeşitli yasaların ihlalini ve para cezalarını azaltır.
⦁ Etik kod kapsamında belirlenen davranış kuralları, kararların alınmasında tereddütleri azaltır, şirket kültürüne uygun kararların alınmasına olanak sağlar.
⦁ Bir etik program dahilinde hazırlanmış etik kodlar kuralların önceden bilinmesini ve kural şhlallerinde kurumun kötü niyetli girişimlere karşı kendini korumasını kolaylaştırır.
⦁ Etik program kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine de yardımcı olur.
⦁ Etik programlar özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır, kurum ve toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar.
⦁ Etik programlar kurumun yanında çalışanların gereksinimlerini ve amaçlarını destekler. Etik olmayan davranış ile stres arasında bağlantı olup, etik programlar stresi de azaltır.